Velkommen!

Coaching, Konfliktmægling & Supervision

Fælles for mit arbejde som coach, konfliktmægler og supervisor er, at jeg har fokus på at støtte mennesker i at finder frem til, hvad der er rigtigt for dem, og dermed fungerer jeg overvejende ikke som rådgiver. Det gælder både i privat og professionel sammenhæng. Jeg er dog retningsgivende i den forstand, at jeg arbejder med mennesker ud fra en teoretisk og erfaringsbaseret forståelse af, hvad der grundlæggende understøtter vores trivsel. I bund og grund handler samtalerne om, at blive klogere på sig selv, hvordan man kommunikerer og indgår i relationer til andre – dialog med fokus på udvikling.

Coaching

I coachingforløb stræber jeg efter at understøtte vedkommendes ståsted på en måde, hvor der ikke bliver ”bygget oven på et skrøbeligt fundament”, men at vedkommende derimod får styrket fundamentet, før der eventuelt bygges videre. Derfor undersøger jeg, hvad der er meningsfuldt for vedkommende, og hvilke værdier og kvaliteter der skal bygges videre ud fra.

Konfliktmægling

Overordnet set opdeler jeg mæglinger i 3 kategorier:

  1. Mæglinger mellem to eller flere jævnbyrdige parter, som er i konflikt med hinanden, og ønsker støtte fra en mægler til at få en konstruktiv dialog og at komme videre.
  2. Mæglinger mellem to eller flere parter hvor den ene part er blevet krænket af den anden part, fx i form af mobning, vold el.lign. Denne form for mæglinger kaldes også for genoprettende mæglingsforløb, og disse forløb forudsætter, at den part der har krænket, ønsker at rette op på sin gerning (mæglinger mellem parter i en straffesag kan foretages i de såkaldte Konfliktråd, som ligger under politiet).
  3. Mæglinger mellem professionelle i et team eller i en afdeling som omhandler samarbejdsvanskeligheder. Omdrejningspunktet for disse forløb behøver ikke nødvendigvis at udspringe af en konflikt, men bærer måske mere præg af uenigheder og mistrivsel, hvorfor disse forløb nærmere kunne betegnes som dialogmøder mhp. udvikling og trivsel.  

Supervision

Den primære faggruppe jeg superviserer, er lærere, pædagoger, mentorer og andre der arbejder med børn og unge. Udgangspunktet for supervisionen kan fx være en konfliktsituation med én eller flere unge, en udfordrende klasse, eller generelle udfordringer i det relationelle arbejde. Gennemgående for min supervision er, at jeg inviterer den enkelte supervisand til at vende blikket indad mhp. at styrke sine evne til mentalisering og det at gå i relation til børn og unge.

Min supervision af ledere er ligeledes rettet mod hvordan vedkommende indgår i relationer, men her primært til sine medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere.

Relationsudvikling i forhold til børn og unge

Hvordan forebygger og håndterer vi uhensigtsmæssig adfærd og konflikter i arbejdet med børn og unge bedst muligt, og hvad kræver det af os hver især?

De tre nedenstående punkter; Restorativ praksis, Vitalisering og Mentalisering er de primære teoretiske og filosofiske tilgange i mit arbejde med professionelle, som ønsker at blive klædt på til at forebygge og håndtere uhensigtsmæssig adfærd og konflikter, samt ønsker at indgå i lærerige og udviklingsfremmende relationer til børn og unge.

Vi bør se konflikter som livsvilkår, og i stedet for blot at anskue dem som noget vi skal undgå, kan vi bruge konflikterne til læring og udvikling, hvilket den Restorative praksis understøtter.

For at kunne bruge konflikterne til læring og udvikling, skal vi kunne indgå i og facilitere dialog, som er Vitaliserende, og som understøtter udvikling af de sociale og personlige kompetencer. Det indebærer, at vi ser bagom børnene og de unges adfærd og leder efter de bagvedliggende behov.

Det altafgørende element i dette arbejde er, hvordan vi forholder os til de børn og unge vi arbejder med,  dermed hvordan vi går i relation til dem.  Det er  afgørende for deres udvikling og læring, at vi møder dem i øjenhøjde, og stiller os til rådighed på en måde, hvor de kan ”spille bold op af os”. Dette kræver en Mentaliserende indstilling hos den enkelte professionel og en god kontakt til sine menneskelige egenskaber og kvaliteter.    

Restorativ (Genoprettende) praksis

Kort om

Vitalisering

Kort om

Mentalisering

Kort om